Motiveeriva Intervjueerimise koolituse MTÜ Convictus süstlavahetuspunkti töötajatele 20.05-22.05; 17.06 ja 01.07.13.

Motiveeriva Intervjueerimise koolituse MTÜ Convictus süstlavahetuspunkti töötajatele toimus Tartu Ülikooli Tervishoiu Instituudi tellimusel, kes koostöös rahvusvahelise MI treenerite võrgustikuga MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers) otsis selleks puhuks venekeelset MI treenerit. Kuna mitmed EMITA (Eesti Motiveeriva Intervjuuerimise Treenerite Assotsiatsiooni) liikmed kuuluvad treenerite võrgustikku, siis küsiti abi siinsest võrgustikust ning koolituse viisid läbi EMITA liikmed Ljudmilla Atškasov ja Inge Johanson.

Kolm esimest päeva olid teoreetilised õppepäevad, kus teoorias saadud teadmisi kinnistati läbi praktiliste harjutuste. Kaks viimast koolituspäeva põhinesid vidotreeningul, kus rollimängus harjutati MI oskusi.

Sihtrgrupp, MTÜ Convictuse töötajad (sh kogemusnõustajad), kes koolitusel osalesid, töötavad igapäevaselt oma töös süstivate narkosõltlastega. Koolitus toimus vene keeles. Koolituse eesmärgiks oli anda uusi oskusi ja tõsta pädevust töötajatel, kes hakkavad läbi viima küsitlust piloot-kohortuuringus kombineeritud HIV-ennetamise sekkumismeetodite aktsepteeritavuse ning kasutamise kohta süstivate narkomaanide seas Tallinnas. Uuring on rahastatud NIH (NIAID)/USA poolt. Tegu on teadustööga, mis toimub koostöös Tartu ülikooli tervishoiu instituudi ja Beth Israel Medical Center’iga (New York, USA). Uuringu juhtivaks uurijaks Eestis on Anneli Uusküla, kelle töörühmal on pikaajaline kogemus nimetatud teadusvaldkonnas ; uuringu projektijuht on Ave Talu.

MI töös narkosõltastega omab järgmisi eeliseid:

 • see on tõhus. On teaduslikult tõestatud, et MI on hea tööriist inimese käitumise muutmiseks, kes omavad kõrget riski (sh süstivad narkomaanid).
 • see toetub kliendi enda ressurssidele ja stimuleerib neid, et muutus aset leiaks.
 • seda saab rakendada ka lühiajaliselt. Vahel piisab vaid ühest kohtumisest, et muutuse protsess käivituks. Seetõttu saab MId läbiviia nii pikemaajaliste teraapiliste programmide kontekstis kui ka ennetusprogrammide raames, mis ei nõua kliendiga pikemaajalist kontakti (nt. kohtumine süstlavahetuspunktis).
 • see aitab tõsta ja tugevdada kliendi enesemotivatsiooni, mis on muutuse aset leidmiseks oluline näitaja. Just seetõttu pööratakse MIs suurt tähelepanu motivatsiooni välja selgitamisele, selle esile kutsumisele ja tugevdamisele.
 • see aitab suurendada pühendumust. MI kasutamisel tervishoius jõuti järeldusele, et see meetod suurendab valmisolekut järgida meditsiinivaldkonna töötaja soovitusi, mis omakorda parendab ravi tulemusi.

Motiveerivat intervjueerimist saavad koolituse läbinud edaspidi oma töös rakendada järgmistel juhtudel:

 • narkosõltlase HIV testimisele suunamine;
 • HIV positiivse tulemuse puhul inimese suunamine edaspidisele ARV (antiretroviirus) ravile ja eskortimine HIV kliinikusse koostöös EHPV-ga;
 • info jagamine asendusravi kohta;
 • motiveerimaks inimest kasutama süstlavahetuspunkti teenuseid;
 • motiveerimaks inimest kasutama kondoomi suguühte ajal ja oma partneri/-te testimisele toomine.
 • motiveerimaks inimest pöörama rohkem tähelepanu oma tervisele vähendades seeläbi kahjusid (HIV juhte ning teisi nakkushaiguseid) ühiskonnas.
 • erinevatele sotsiaal-ja rehabilitatsiooniteenustele suunamine.

Tagasiside toimunud koolitusele:

Ave Talu (eelpool nimetatud uuringu koordinaator): „Harjutusest oli selgelt näha, et MI  oskus on oluline, kuna me kipume kliendiga suhtlemisel unustama elementaarseid asju (lahtiste küsimuste esitamine kinniste asemel, hääl maha, tempo rahulik ja aeglane jms). Videosse võetud harjutuste analüüsimine oli tõepoolest väga hea. Sellest oli palju abi. See näitas selgelt,et ei ole lihtne suhelda keerulise kliendiga“

Olga Parik (MTÜ Concivtus, Süstlavahetusteenuse projektijuht/koordinaator): „Minu kolleegid jäid toimunud koolitusega väga rahule. Leiti, et koolitus oli väga kvaliteetne ja läbi viidud heade spetsilistide poolt”

Kokkuvõttev tagasiside koolitusel osalejatelt: leiti üksmeelselt, et MI oskused vajavad harjutamist oma igapäeva töös. MI on nö uus tööriiist, mis annab teistsuguse lähenemisvõimaluse kliendiga töötamisel. Uute saadud oskuste omandamine on aeganõudev protsess, oluline on selleks ka enese valmisolek, et uusi teadmisi ka tegelikult oma töös praktiseerida. Saadi palju vajalikku infot ja uusi lähenemisvõtteid, mis hõlbustavad edaspidi kliendiga suhtlemist ning aitavad suunata ning juhendada klienti oma tervise parendamise nimel vajalike muudatuste tegemiseks. Need, kes jõudsid baaskoolituse ja jätkukoolituse vahepealsel perioodil MId klientide peal praktiseerida, leidsid, et see on nö imeline tööriist, mis avaldab üllatavaid tulemusi töös keerulise kliendiga.

Ljudmilla Atškasov

EMITA liige ja koolitaja