MOTIVATSIOON ARENGU TOETAJANA

Eesti Motiveeriva Intervjueerimise Treenerite Assotsiatsioon (EMITA) korraldab 28. veebruaril 2014 aastal Pärnu linna külje all Sauga Avatud Noortekeskuses konverentsi: „Motivatsioon arengu toetajana“.

KONVERENTSI EESMÄRK JA TEEMAD:

Selleaastane EMITA konverents keskendub taaskord Motiveeriva Intervjueerimise (MI), kui toimiva meetodi tutvustamisele laiemale sihtgrupile ning annab samal ajal võimaluse kokku saada ka juba meetodi rakendajatel erinevatelt elualadelt, et jagada kogemusi ja saada uusi kogemusi.

Konverentsi peateemadeks on isikliku arengu toetamise laienenud perspektiivid MI uutes suundadest lähtuvalt; kliendi-, patsiendi- või kollegiaalsed suhted; MI organisatsioonides, mille keskmeks ühelt poolt on inimesed ja nende toetamine ning teiselt poolt organisatsioonikultuur.

MI on Eestis üha rohkem populaarsust kogumas oma tõhusa mõju poolest. MI on välja arenenud praktilisest tööst ja seda saab kasutada nii lühisekkumisena, kui ka pikemaajalise sekkumisena. MI on oma põhiolemuselt suhtlemise stiil, mis hõlmab vestlustehnikate kasutamist, mis suunavad inimesi muutustele. Seda kõike me uuenenud MI3 valguses soovime osalejatega jagada.

Konverentsi peaesinejaks on MI rahvusvahelise võrgustiku liige Jeff Breckon Inglismaalt, kes töötab Sheffieldi Ülikoolis spordipsühholoogina ning teadustöö kõrval on tal üle 17 aasta kliinilist kogemust inimeste elustiili (nt söömisharjumuste, suitsetamise ja alkoholi tarbimise harjumuste) ja liikumisharjumuste muutuste toetamisel.

KONVERENTSI SIHTGRUPP:

Konverentsile on oodatud arenemishuvilised professionaalid erinevatelt elualadelt ja ametikohtadelt, kes väärtustavad motiveeritust ja/või soovivad luua motiveerivat keskkonda oma kolleegide või klientide arengu või muutuste toetamiseks. Konkreetsemalt on sihtgrupiks personalitöötajad, karjäärinõustajad, korrakaitse-, pääste- ja töötukassa ametnikud, nõustajad, psühholoogid, sotsiaaltöötajad, õpetajad, teenereid, füsioterapeudid ja teised tervishoiu spetsialistid, sh rehabilitatsiooniteenuse pakkujad ning kõik teised MI-st huvitujaid.

PARTNERID:

Konverentsi korraldame koostöös Pärnu Õppenõustamiskeskusega (ÕNK). ÕNK osutab Pärnumaal hariduse tugiteenuseid ja psühholoogilise nõustamise teenuseid ning koordineerib laiapõhjalist võrgustikutööd erinevate sihtgruppidega. ÕNK’i ja EMITA koostööd iseloomustavad ühised eesmärgid nõustatavate toetamisel ja käitumise muutuste esile tõstmisel. ÕNK on igapäevaselt toeks riskilastele/noortele, nende peredele, aga ka laste ja noortega tegelevatele pedagoogidele ja omavalitsustöötajatele. Juhtumipõhiselt kaasatakse võrgustikutöösse nii meditsiini- kui sotsiaalvaldkonna spetsialistid ja õiguskaitse ametnikud.

Üritust toetab Sisekaitseakadeemia,  Avaliku Teenistuse Arendus- ja Koolituskeskus (ATAK) ning Hasartmängumaksu nõukogu (HMN).

AJAKAVA JA SISU:

Täpse ajakava ja töötubade jaotusega saad tutvuda SIIN. UUS! Konverentsi teesidega saab tutvuda SIIN. Konverentsi päev jaguneb kolmeks osaks: I plenaarsessioon, II paralleelsessioonid ja III plenaarsessioon.

I PLENAARSESSIOON

10.30-13.00

Hommikupoolikul on plenaarsessioon, kus tutvustatakse motiveerimise uusi suundi, arengukohti ning jagatakse kogemusi MI rakendamisest igapäeva töös ja organisatsioonikultuuri edendamisel.

 • Tõnu Jürjen, Hariduse Tugiteenuste Keskus, EMITA: „Motiveeriv intervjueerimine areneva meetodina“ (ettekanne)
  Ettekande sisuks on pilguheit MI minevikku ja ülevaade meetodi arengust. Milline on üks arenev meetod praegusel hetkel? Ja mida on meil õppida arenevast meetodist?
 • Jeff Breckon, Sheffield University: „The role of Motivational Interviewing in Sport, Exercise and Physical Activity“(ettekanne inglise keeles)
  The lecture will introduce the concept of MI as applied to sport, exercise and physical activity settings and consider the specific requirements of populations in each context. It will consider the research evidence and implications for MI practice, training and research in these areas including aspects such as treatment fidelity.
 • Lea MardikPärnu Õppenõustamiskeskus: „Organisatsiooni vaimsusest ehk mis on kõige olulisem” (ettekanne)
  Inimesed annavad organisatsioonile näo ning töötajate pühendumusest ja motiveeritusest sõltub organisatsiooni areng. Töötades inimestega on olulised nii nõustajate kui protsessi vaimsus, inimesekene organisatsioonikultuur. Pärnu Õppenõustamiskeskuse organisatsioonikultuuril on palju ühiseid jooni MI vaimsusega – mõtteviisiga, mis põhineb koostööl ja kaasamisel. Meie väärtuslikeim ressurss on inimesed.
 • Inga Karton, Tartu Ülikool, EMITA: „EMITA kui arenev organisatsioon  – 2013 ja 2014 sõnas ja pildis” (ettekanne)
  2013 aasta on EMITA jaoks olnud väga tegus ja sündmusterohke. Sinna jääb esimese teadusuuringu lõppemine, uute treenerite treening ning arvukas osavõtt rahvusvahelise võrgustiku korraldatud treenerikoolitusest ja selle järgnenud foorumist. Vähemtegus ei tõota tulla ka alanud aasta, kus jätkub ühisprojekt Tervise Arengu Instituudiga ning MI jõuline levik Eesti  tervishoiusüsteemis, mis on aga juba järgmise konverentsi teemaks.

Plenaarsessiooni modereerib Sauga vallavanem Priit Ruut.

II PARALLEELSESSIOONID

13.45-16.00

Pealelõunal toimuvad kolm erinevat praktilist töötuba ning toimub üks lühiettekannete sessioon. Töötubades saavad osalejad läbi teha erinevaid praktilisi harjutusi ja osaleda aruteludes ning lühiettekannetes jagavad erinevate ametite esindajad oma kogemusi MI rakendamisest erinevates valdkondades.

TÖÖTOAD:

„The role of Motivational Interviewing in Sport, Exercise and Physical Activity“  (töötuba inglise keeles)

The workshop:

 • will extend the topics introduced in the lecture and
 • will consider in more detail the role of MI in the initiation and maintenance of behaviour change in exercise and physical activity contexts, as well as the potential role MI may have in sport settings.
 • Will also provide a taste of MI and introduce the concept of integrative therapy which is increasingly popular with MI clinicians and trainers and sits well with the four processes of MI.

The leader of workshop:  Jeff Breckon


“Motiveeriv Intervjueerimine muutuste ja arengu toetajana organisatsioonis” 

Töötoas osaledes:

 • Saad teadmisi MI olemusest arengu toetajana.
 • Koged MI vaimsust ja mõistad, kuidas erinevad suhtlemisstiilid mõjutavad motivatsiooni.
 • Tajud muudatust MI võtmes ning mõistad, kuidas saad seda rakendada oma töös inimestega.

Töötuba on mõeldud juhtidele ja personalitöötajatele ning teistele organisatsioonis töötajate motiveerimisega kokkupuutuvatele inimestele.

Töötoa läbiviijad:  Helena Väljaste ja Anu Stamberg


„Motiveeriv intervjueerimine personaalse arengu toetajana“ 

Töötoas osaledes:

 • Saad mõtteid, kuidas MI võiks tõsta kliendi (õpilase, rehabiliteeritava, patsiendi) suutlikkust ja tajutud tähtsust elus vajalikke muutusi läbi viia.
 • Koged, kuidas on võimalik toetada ja nõustada inimesi, kelle usk on löönud kõikuma.

Töötoa sihtgrupiks on kõik nõustajad (psühholoogid, sotsiaaltöötajad, karjäärispetsialistid, rehabilitatsiooniteenuse osutajad jt), kes soovivad oma klientide arengut toetada.

Töötoa läbiviijad: Tõnu Jürjen ja Maret Sildala

ETTEKANDED JA HARJUTUSED:

Lühiettekannete sessioon on planeeritud töötoalaadsena, kus ettekannete vahel teeme asjakohaseid MI mõistmisele ja tunnetamisele kaasa aitavaid harjutusi ja ülesandeid, mistõttu on see sessioon sobilikum ennekõike neile, kellel varasemalt puudub igasugune kokkupuude MI-ga, kindlasti aga on seal midagi praktilist ja kasulikku ka juba MI-s kogenud rakendajatele.

 • Aave Hannus, Tartu Ülikool: „Millises eas laps on motiveerivaks intervjueerimiseks küps?“ (ettekanne)

Motiveeriv intervjueerimine (MI) on osutunud efektiivseks käitumise muutuse katalüsaatoriks paljudes valdkondades. Siiski, efektiivsusuuringud viitavad MI tõhususele täiskasvanute seas; selle kohta, mil määral on põhjendatud MI kasutamine lastega töötamisel, on väga vähe teada. Ettekanne annab ülevaate senistest teadmistest ning tutvustab pedagoogikas rakendatavaid sisemise motivatsiooni tõstmise põhimõtteid.

 • Dagmar Narusson, TÜ Pärnu kolledž: „Motiveeriva intervjueerimise rakendamise vajadus ja võimalused sotsiaalses rehabilitatsioonis“ (ettekanne)

Oma olemuselt on sotsiaalne rehabilitatsioon (SR) muutuse saavutamise protsess, seega sotsiaalne rehabilitatsioon = muutus inimese elus. Selleks, et muutust saavutada ongi oluline teada-tunda muutuse protsessi erinevaid etappe ning inimese käitumist, vajadusi nendel etappidel ja MI-d. H. Van Bilseni järgi on spetsialisti funktsiooniks on otsida koos inimesega kohti/valdkondi, kus inimene soovib edasi liikuda/ muutuda. Ettekande teises pooles arutletakse, mil viisil SR praksis võimaldab tegeleda MI praktiseerimisega.

 • Asta Vaks, Tallinna Vangla: „Motiveeriva Intervjueerimise rakendamisest justiitssüsteemis„ 

Motiveeriv intervjueerimine (MI) on meie justiitssüsteemis kasutusel juba alates 2003. aastast, mil toimus esimene MI-alane baaskoolitus Eesti vanglate psühholoogidele ja sotsiaaltöötajatele. Ettekanne annab ülevaate MI kasutuselevõtust ja arendustegevusest justiitssüsteemis: keda, miks ja kuidas koolitatakse ning juurde ka illustreerivat statistikat. MI rakendumine justiitssüsteemi on kaasa toonud palju positiivset aga ka suuri väljakutseid: MI rakendumisega seonduvad tugevad ja nõrgad kohad, head ja vead ja loomulikult plaanid edaspidiseks.

Päästevaldkonna tule- ja veeõnnetuste ennetamisel on järjest suurem rõhk indiviidil (inimesel). Ennetustöö saab muutuda mõjusamaks, kui  suudame ennast inimesele lähedasemaks teha, teda mõista ja aidata lähtuvalt tema vajadustest. Päästevaldkonnas töötavatel inimestel on vaja oskusi paremini inimesteni jõudmiseks, nende kõnetamiseks, et efektiivselt õnnetuste juurpõhjustega tegeleda ja inimesi nende probleemides aidata. Sellest tulenevalt on Päästeameti algatusel toimunud esimesed motiveeriva nõustamise alased koolitused ning välja töötamisel on nõustamiskeskne väljaõpe.

III PLENAARSESSIOON

16.00-16.30

Päeva lõpus on taaskord plenaarsessioon, mis sisaldab kokkuvõtteid paralleelsessioonidest ja kogu päevast ning arutelu. Arutelus osalevad kõik ettekandjad ning töötubade läbiviijad.

Päeva lõpu plenaari modereerivad Priit Ruut ja Inga Karton.

Konverentsi toimumiskoht ja transport:

Konverentsi selle aasta toimumiskohaks on vastselt ümber ehitatud hubane Sauga Avatud Noortekeskus (ANK) aadressil Põõsalinnu 2, Sauga alevik, Pärnumaa. Toimumiskoha asukohta vaata kaardilt.

Keskuses on konverentsil osalejate kasutada suur saal ning erineva suurusega ruumid töötubadeks ning kehakinnituseks. Vaata pilte.

Sauga ANK asub kohe Pärnu-Tallinn maantee ääres, umbes kümnekonna autosõidu minuti kaugusel Pärnu kesklinnast. Ühistranspordiga Tallinna poolt tulijatele on ette nähtud nõudepeatus keskuse lähedal. Keskuse kõrval on Pärnu linnaliinide bussipeatus. Ühtlasi toob ja viib konverentsikülastajaid selleks puhuks tellitud buss marsruudil Pärnu bussijaam-Sauga ANK-Pärnu bussijaam. Rohkem infot transpordi kohta leiad SIIT.

Lisainfo:

emita.vorgustik@gmail.com või tel. +372 56 96 26 23

Konverentsi flaieri leiad SIIT.


Osavõtutasu ja registreerimine:

Konverentsi osalemistasu on kuni 31. jaanuar 2014 35 eurot, alates 1. veebruarist 45 eurot.Osalemistasu sisaldab konverentsi materjale ning toitlustust.

Osalejate aktiivse huvi tõttu on konverentsile registreerimine lõppenud.
Siiski andke oma osalemise soovist meile teada e-maili (emita.vorgustik@gmail.com)  teel – võtame kohe ühendust, kui koht vabaneb.

Kohtumist ootama jäädes!

Inga Karton, Anne Rannaveski-Poola, Tõnu Jürjen, Irja Koikson, Raili Juurikas, Elina Malleus, Kärolin Šults

PS! Info konverentsi kohta veel jooksvalt täieneb.

© 2024 EMITA - Proudly powered by theme Octo