TÕENDUSPÕHINE ISIKUKESKSUS

18. juuni, 2015

Meil on hea meel teatada, et Eesti Motiveeriva Intervjueerimise ja Treeningu Assotsiatsioon (EMITA) korraldab koostöös Tartu Ülikooli Peremeditsiini õppetooliga 18. juunil 2015 aastal Tartus IV motiveeriva intervjueerimise konverentsi teemal: „Tõenduspõhine isikukesksus“.

EMITA selleaastase konverentsiga soovime pöörata senisest suuremat tähelepanu isikukesksele suhtlemisele just sellistes olukordades ja tööalastes situatsioonides, kus ühel osapoolel on ülesanne või vajadus aidata teisel teha tema elus olulisi ja tihti keerulisi otsuseid muutuda, kuni tema väärtuste ja hoiakute muutmiseni välja.

Märksõnadeks on motiveeriva intervjueerimise (MI) vaimsusest lähtuvad (isiku- ehk) kliendikesksus, kaasatus ning koostöö. Isikukesksus on järjest rohkematel elualadel fookusesse tõusmas. Kui nt juhtimispraktikates on see veel pigem uue avastamine, siis sotsiaalvaldkondades on kliendikesksest lähenemisest, kliendi ja teiste huvigruppide kaasatusest ja koostööst räägitud ja seda jõudumööda rakendatud juba palju aastaid. Viimastel aastatel on ka hariduse vallas järjest enam hakatud rääkima õppijakesksusest ning õpetajaid ja õppejõude sellel alal toetama ja koolitama.

Arvestades Eesti sotsiaal- ja haridusvaldkonna järjest kliendikesksemaks muutumist, sobituvad need eelpool välja toodud MI vaimsusest lähtuvad sõnad (kliendikesksus, kaasatus, koostöö) hästi antud hetke konteksti. Seega on meie konverentsi fookusesse seatud inimene (klient/patsient/nõustatav/koolitatav jne) ja uurime ennekõike läbi tõenduspõhisuse, kuidas me saame hinnata nii igapäevapraktikas kui ka uuringutes: (i) meie kliente; (ii) õppija/patsient/klient – õpetaja/terapeut/nõustaja suhet; (iii) klienditöö osksute omandamisele suuantud praktilise koolituse tulemit. Kokkuvõtvalt otsime me vastust küsimusele, et kui isikukesksed me oma erialavaldkonnas oleme? Laiemalt võttes aga:

 • Kuivõrd isiku (õppija/patsiendi/kliendi) keskne ma olen oma igapäevatöös?
 • Kuivõrd ma suudan kaasata oma sihtgruppe: klient, patsient, õppija?
 • Õpetaja/õppejõu/treenerina, kas olen teadlik, mis minu õpetusest ’kohale jõuab’?
 • Kuidas ma toimin spetsialistina?
 • Kas ja kui palju on mul julgust saada tagasisidet selle kohta, kuidas ma toimin?
 • Mis on täpsemalt see, mis mõjub ja kuidas?
 • Kas ja kuidas on võimalik hinnata patsiendi/kliendi ja arst/nõustaja/psühholoog suhet?

Konverentsi peaesinejaks on dr Denise Ernst USA-st, üks motiveeriva intervjueerimise kodeerimise süsteemi (MITI – Motivational Interviewing Treatment Integrity) autoreid ning edasiarendajaid. MITI-t saab kasutada nii kliendisuhte kvaliteedi hindamiseks kitsamalt (mil määral teeb nõustaja seda, mida ta on määratud tegema) ning talle selle pinnalt tagasisideme andmiseks kui ka laiemalt sekkumiste efektiivsuse mõõtmiseks – kuivõrd erineb nende klientide/patsientide nõustamisjärgne käitumine nende omast, kes nõustamist pole saanud või pole seda niivõrd oskuslikult tehtud.

MI-st lähtuvate meetodite võimaluste tutvustamise kõrval soovime konverentsil anda laiemat ülevaadet Eestis kasutusel olevatest klienditööga haakuvatest hindamise meetoditest, nende rakendusvõimalustest ja nende abil läbiviidud uuringutest.

KONVERENTSI SIHTGRUPP:

Konverentsi sihtgrupiks on kõikide elualade spetsialistid, kelle igapäeva töö keskmes on indiviid (õppija/klient/patsient) ning vajadus teda suunata ja aidata: tervishoiutöötajad, sotsiaaltöötajad, psühholoogid, juhtumikorraldajad, rehabilitatsiooni meeskonna liikmed, noorsootöö spetsialistid, karjäärinõustajad, õpetajad, õppejõud jne.

PARTNERID:

Konverentsi korraldab EMITA MTÜ koostöös Tartu Ülikooli Peremeditsiinikliinikuga ning konverentsi toetab Hasartmängumaksu Nõukogu.

AJAKAVA JA SISU:

Konverentsi päev jaguneb kolmeks osaks: I plenaarsessioon, paralleelsessioonid ja II plenaarsessioon.

Konverentsi modereerib Tauri Tallermaa.

I PLENAARSESSIOON

10.00-11.30

Hommikune plenaarsessioon keskendub isikukesksusele sotsiaalvaldkonnas ning avab MI rakendamise võimalusi.

 • Konverentsi avasõnad: Ivi Normet, Sotsiaalministeerium, terviseala asekantsler
 • Ruth Kalda: „Persoonikesksus ja selle tõenduspõhisus tervishoius“ (ettekanne)

Efektiivne, patsiendikeskne suhtlemine on üks tervishoiusüsteemi kvaliteedi võtmeküsimusi, sest enamik diagnostika ja raviküsimusi nõuab patsiendi igakülgselt informeerimist ja kaasamist. On tõendatud, et patsiendi kaasatus aitab hoida ära meditsiinilisi vigu, hoida kokku ka tervishoiuressursse ning saavutada paremaid ravitulemusi.

 • Monika Haukanõmm: „Töövõime, rehabilitatsioon, puuetega inimesed ja nende õigused“

Ettekanne peatub töövõime ning rehabilitatsiooni reformiga seotud üldisematel küsimustel. Näiteks arutleb ettekanne selle üle, et mil määral kliendikesksed nõustamise meetodid nagu nt motiveeriv intervjueerimine võiks nõustamises ja klienditöös tuua kasu, et toetada puuetega inimeste õiguste konventsiooni põhimõtete rakendumist.

II PARALLEELSESSIOONID

11.30-15.15

Paralleelselt toimuvad kolm erinevat praktilist töötuba ning üks lühiettekannete sessioon. Töötubades saavad osalejad läbi teha erinevaid praktilisi harjutusi ja osaleda aruteludes. Lühiettekannetes jagavad erinevad spetsialistid oma kokkupuuteid isikukeskse lähenemisega ja/või ülevaateid uuringutest.

MITI I: „MOTIVEERIVA INTERVJUEERIMISE KODEERIMISE SÜSTEEM: MITI 3-ST MITI 4-NI” (EESTI KEELES)

Töötoas osaledes:

 • Koged, kuidas on võimalik MI õppimine viia rohkem mõõdetavale kujule saamaks head tagasisidet enda tugevuste ja arendamist vajavate külgede kohta.
 • Saad aimu kuidas on paremini võimalik toetada MI praktiseerijaid supervisioonide näol.

Töötuppa on oodatud: MI huvilised, kes soovivad tutvuda ka MITI kodeerimispraktikatega.

Töötoa läbiviijad: Raili JuurikasElina MalleusKärolin Šults

MITI II: „MITI 4,0“

Participating in the workshop:

 • Get familiar with the overall idea of MITI 4,0.
 • Gives an overview of the learning process of MI and coaching experience.

The leader of workshop: Denise Ernst

MEDITSIIN I: „PATSIENDIKESKSE SUHTLEMISE HINDAMINE“

Töötoas osaledes:

 • Saad aimu, milliseid instrumente selleks võib kasutada.
 • Koged, kuidas on võimalik hinnata patsiendi konsultatsiooni (näidisvideo analüüs).
 • Mõtiskled selle üle, kuidas konsultatsioonioskust õpetada.

Töötuppa on oodatud: arstid, õed, arstiteaduskonna üliõpilased, õenduseriala üliõpilased

Töötoa läbiviijad: Ruth KaldaAnneli Rätsep

MEDITSIIN II: „TUDENGIKESKNE ÕPPIMINE JA ÕPETAMINE PRAKTIKA AJAL“

Töötoas osaledes:

 • Tutvustame uut praktika korraldust ning selgitame uuendatud praktikapäeviku ja -hindamise süsteemi.
 • Lisaks õpetame erinevaid võtteid tudengite ja residentide õpetamiseks perearstipraksisesning anname näpunäiteid erinevate õpetamismetoodikate kasutamiseks.

Töötuppa on oodatud: arstid, arstiteaduskonna üliõpilased.

Töötoa läbiviijad: Rille Pihlak

ÕPPIMINE I: „KOOLITUSE TÕHUSUSE HINDAMINE“ 

Töötoas arutletakse, vahetatakse kogemusi ning otsitakse tõhusaid hindamisviise, kuidas:

 • koolitusel osalejal esile kutsuda omandatud oskuste, kogemuste ja edaspidiste vajaduste väljendamist õpitu rakendamiseks;
 • lõpetada koolitust nii, et osaleja teab, mida kursusel omandatud talle tähendab ning koolitaja teab, milliseid muutusi suutis osalejates tekitada.

Töötuppa on oodatud: õpetajad, õppejõud, koolitajad ja teised.

Töötoa läbiviijad:  Tiina Tõemets, Georgi SkorobogatovSiim Värv

ÕPPIMINE II: „ENNAST JUHTIV ÕPPIJA”

Töötoas osaledes:

 • Otsime võimalusi kuidas aidata tudengil ise ennast suunata õppimisel.
 • Pakume võimalusi kuidas saab õppija ise oma õppimise aega tõhusalt planeerida.
 • Analüüsime millised õppetegevused toetavad ennast juhtivat õppimist.

Töötuppa on oodatud: õpetajad, õppejõud, koolitajad ning teadlased.

Töötoa läbiviijad: Svetlana Ganina

LÜHIETTEKANDED:

Lühiettekannete sessioon on planeeritud töötoalaadsena, kus ettekannete vahel teeme asjakohaseid MI mõistmisele ja tunnetamisele kaasa aitavaid harjutusi ja ülesandeid, mistõttu on see sessioon sobilikum ennekõike neile, kellel varasemalt puudub igasugune kokkupuude MI-ga, kindlasti aga on seal midagi praktilist ja kasulikku ka juba MI-s kogenud rakendajatele.

 • Karmen Vool: „Terapeudi ja patsiendi vahelise koostöösuhte hindamise võimalikkusest“(ettekanne)

Psühholoogide, nõustajate ja terapeutide igapäevaseks tööks on abivajajate toetamine ja suunamine nende probleemide juures. Suur osa psühholoogi positiivsest mõjust oleneb aga sellest, millise töösuhte ja kuivõrd hea, usaldava kontakti on ta oma patsiendiga saavutanud. Kas ja kuidas on võimalik hinnata spetsialisti ja patsiendi/kliendi vahelise suhte kvaliteeti? Ettekandes tutvustatakse esineja magistritöö raames valminud Kontaktiküsimustikku.

Eestis hoogu võttev töövõimereform eeldab tervisehäire tõttu kahanenud töövõimega inimestelt senisest enam aktiivsust. Vootele Veldre arutleb Praxise värskelt valminud uuringu “Vaimse tervise häirega inimesed avatud tööturul” tulemuste toel, kuidas toetada kroonilise tervisehäire all kannatava töötaja naasmist tööellu olukorras, kus töötaja terviseprobleem on suuresti töötaja isiklik asi ning inimese raviarsti või psühholoogi vahetu koostöö tema (potentsiaalse) tööandjaga on suuresti piiratud.

 •  Mari-Ann Repän: „Kliendikesksus juhtumikorralduses ja MI“

See on nagu sibula koorimine: iga järgneva vestlusega jõuad kliendi tõelisele sisule lähemale ning lõpuks valad õnnepisaraid. Mari-Ann ettekande põhipunktid: (1) kahetasandiline klienditeenindus töötukassas: töövahenduskonsultandi ja juhtumikorraldaja koostöö; (2) juhtumikorraldaja roll ja võimalused; (3) töökeskne vestlus: kliendi tugevuste ja takistuste kaardistamine, motivatsiooni hindamine, tagasiside; (4) motiveerimine ja tööturuteenused.

 • Arno Baltin: „Tagasiside (õppejõule) õpitulemustest“

ÕIS’i hinnanguküsitlused ja üliõpilaste tööd annavad aimu sellest, kuidas tudengid omandavad ainet ja mõtestavad õpitut. Arno Baltin toetub tagasiside korrastamisel Bloomi õpieesmärkide taksonoomiale ja võtab näiteks uurimismeetodite praktikumi raames intervjueerimise algõpet saanud üliõpilaste iseseisvad tööd.

Enesemääratluspädevuse arendamine koolis toob esiplaanile piiri psühholoogi kui vaimse tervise spetsialisti ja õpetaja kui lapse vaimse arengu igapäevase toetaja vahel – kus see piir on ja kus ta võiks olla? Meil kõigil on õigus ja infoühiskonnas ka vajadus mõista, teadvustada ja osata suunata nii enda kui ka laste kognitiivseid protsesse. Kas peame ära ootama, kui inimesed satuvad hätta ja pöörduvad spetsialisti poole, või saame juba kooliajal, üldpädevuste arendamise raames toetada neid tegureid, millele tuginevalt õpitakse iseendaga toime tulema? Tunnetame praktilist vajadust töötada Eesti õpetajakoolituse kaasajastamiseks ja parendamiseks välja süsteemse treeningprogrammi õpetajaks õppijate uskumuste teadvustamiseks ja vajadusel ka kujundamiseks ning tööriistad õpetajatele nii õpilaste kui ka õpetajate endi arengut toetavate üldiste ja enesekohaste uskumuste ning laiemalt enesemääratluspädevuse kujunemise toetamiseks.

Nii noorsoopolitsei töös kui ka alaealiste komisjonis on laste ja peredega töötamisel suureks abiks õiged küsimused õigel ajal. Kes vastutab lapse otsuste eest? Kes saab last toetada ja suunata? Kuidas saavad lapsega tööd tegevad spetsialist last aidata? Kas lapsele mõjuvad hästi käsud ja keelud või on olemas mingi muu võluvits?

III PLENAARSESSIOON

15.30-17.00

Päeva lõpus on taaskord plenaarsessioon, mis sisaldab konverentsi peaesineja ettekannet ning kogu päeva kokku võtvat paneeldiskussiooni. Paneelis osalevad ettekandjad ning töötubade läbiviijad.

 
 • Denise Ernst: „The language of change“ (inglise keeles, tõlketa) (ettekanne)

The speech will focus how paying attention to the client language is truly being person-centered? And it will focus on the language of change (change talk, sustain talk) and how they have been measured to dealt with in the various versions of the tool. The report also include an update on how change talk/sustain talk are related to outcomes and why it is important to address the issue.

 • Paneeldiskussioon “Kui isikukesksed me oma erialavaldkonnas oleme?”

Detailse ajakava leiad SIIT.

Konverentsi toimumiskoht: Konverents toimub DORPATI KONVERENTSIKESKUSES, Turu 2.

Lisainfo: konverents@emita.ee või tel. +372 56 96 26 23
Konverentsi flaieri leiad SIIT.

Osavõtutasu ja registreerimine:

Konverentsi osalemistasu on kuni 31. maini 2015 35 eurot, alates 1. juunist 45 eurot. Osalemistasu sisaldab konverentsi materjale ning toitlustust.

Konverentsile registreerimine on lõppenud.

Konverentsi korraldustiim: Inga Karton, Anneli Rätsep, Ruht Kalda, Ljudmilla Atškasov, Maret Sildala, Mari-Ann Repän, Raili Juurikas, Anne Rannaveski-Poola, Kaidi Kübar, Marina Paddar, Elina Malleus

© 2024 EMITA - Proudly powered by theme Octo