EMITA LIIKMEKS SAAMISE JA OLEMISE KORD

EMITA liikmete hulka kuulub väga erinevate elualade esindajaid – psühholooge, noorsootöötajaid, sotsiaaltöötajaid, arste jne. Kuna MI on kasutatav väga erinevates valdkondades, ei ole ka meie liikmelisus kuidagi erialaga piiratud. Ootame enda hulka kõiki, kes tunnevad soovi ja jõudu MI kui nõustamismeetodi arendamiseks ja levitamiseks Eestis.

Liikmeks saamiseks peab reeglina olema läbitud MI algtaseme koolitus. Huvi korral tuleb juhatusele esitada liikmeks astumise avaldus ja motivatsioonikiri. Lisaks sellele ootame ka vähemalt ühe EMITA liikme soovituskirja. Juhatus vaatab taotluse läbi ühe kuu jooksul ning teavitab kandidaati otsusest.

LIIKMED:

Anna Heinsoo
Anne Rannaveski-Poola
Anneli Rätsep
Betty-Maria Märk
Elina Malleus-Kotšegarov
Heiki Eesmaa
Hele Riit
Helena Väljaste

Inga Karton
Irja Koikson
Kadri Suija
Kaidi Kübar
Kaisa Hunt
Katrin Noormägi
Kirly Kadastik
Ljudmilla Atškasov

Mailiis Tammeveski
Margit Kalda
Maret Miljan
Maret Sildala
Mari-Ann Repän
Marina Paddar
Marta Velgan
Piret Varret

Pille Jürjen
Raili Juurikas
Reet Hindus
Rene Kolon
Revo Türk
Ruth Kalda

Siim Värv
Tiit Kõnnussaar

Üldkogu otsusega tuleb liikmeks vastuvõtmisel tasuda uuel liikmel sisseastumismaks 30 eurot EMITA arvelduskonto arvele EE207700771001862204 LHV pangas.

VÄLJAVÕTE MTÜ EMITA PÕHIKIRJAST

II Ühingu liikmeks vastuvõtmise ning Ühingust väljaastumise ning väljaarvamise tingimused ja kord

2.1 Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik, kes on läbinud MI algtaseme
treeningu ja kes soovib arendada ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, kui ei ole erandina kokku lepitud teisiti.

2.2 Liikmeks astuda soovija peab esitama kirjaliku avalduse koos motivatsioonikirja ja soovitavalt ühe Ühingu liikme kirjaliku soovitusega Ühingu juhatusele.

2.3 Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab Ühingu juhatus punktis 2.1 ja 2.2 väljatoodu alusel.

2.4 Isik, kes on esitanud juhatusele kirjaliku sooviavalduse liikmeks astumise kohta, on kuni tema vastuvõtmise otsustamiseni liikmekandidaat.

2.5 Ühingust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse, kes teeb otsuse hiljemalt 1 kuu möödumisel arvates avalduse esitamisele järgnevast päevast. Avalduse esitamisega peab liige olema täitnud kõik oma kohustused ühingu ja selle liikmete ees.

2.6 Ühingu liikme võib Ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui ta:

a) läheb oma tegevusega vastuollu Ühingu põhikirjaga või Ühingu juhatuse otsustega;
b) on oma käitumisega olulisel määral kahjustanud Ühingu mainet või tegevust;
c) ei ole aasta jooksul tasunud määratud liikmemaksu;
d) ei võta osa Ühingu tööst ega osale Ühingu üldkoosolekul.

2.7 Ühingu liikme väljaarvamise otsustab Ühingu juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist ja tal on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on 2/3 juhatuse liikmetest.

2.8 Ühingu juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist
väljaarvamisele järgneval Ühingu üldkoosolekul.

2.9 Eriliste teenete eest võrgustiku tegevuse edendamisel võib üldkoosolek nimetada isiku võrgustiku
auliikmeks.

III LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1 Ühingu liikmetel on õigus:

a) osaleda hääleõigusega Ühingu üldkoosolekul;
b) olla valitud Ühingu juhtorganite liikmeks;
c) saada Ühingu juhatuselt teavet Ühingu tegevuse kohta;
d) soovitada Ühingusse uusi liikmekandidaate;
e) kuuluda teistesse ühingutesse ja organisatsioonidesse.

3.2 Ühingu liige on kohustatud:

a) järgima Ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ja Ühingu juhtorganite otsuseid;
b) tasuma tähtajaliselt määratud liikmemaksu;
c) teatama Ühingu juhatusele Ühingu liikmete arvestuse pidamiseks oma kehtivad kontaktandmed;
d) tasuma Ühingu liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel.

3.3 Liikmemaksule ja sisseastumismaksule täiendavaid varalisi kohustusi võib Ühingu liikmele panna ainult üldkoosoleku otsusega.

SELGITUSED MTÜ EMITA LIIKMEMAKSU TASUMISE KORRA JUURDE

Lähtuvalt MTÜ EMITA põhikirjast ning 05.05.2012.a üldkoosolekul vastu võetud otsustest koostas juhatus MTÜ EMITA liikmemaksu tasumise korra. Liikmemaksu tasumine on ühingu liikme üks kohustustest. Ühingu peamiseks ja ainsaks kindlaks sissetulekuallikaks on just liikmemaks, mis tagab EMITA toimimise. Ühingul on mitmeid püsikulusid. Näiteks: sidekulud, mis tagavad meie kodulehe toimimise; raamatupidamiskulud; üldkoosoleku pidamisega kaasnevad kulud. Juhatus peab oluliseks rõhutada, et ühingu toimimise tagamiseks peab juhatus tegema hinnangulise aastaeelarve, kus liikmemaksudest laekuv summa võimaldab ühingul täita kohustusi teiste osapoolte ees (raamatupidaja, maksuamet jne). Seega on iga liikme poolt tehtud panus liikmemaksu näol ühingu tegutsemiseks kriitilise tähtsusega. Juhul, kui ühingu muud sissetulekut suurenevad, saab juhatus kaaluda erandkorras ka isiku liikmemaksust vabastamist. Praeguste vahendite juures on aga võimalik vaid teha erisusi tasumistähtaja osas. 2021 aasta üldkogul otsustati, et edaspidi on liikmemaksu suurus 50 eurot. Samuti tehti põhikirjas muudatus, mille järgi juhatus peab sätestama kindla tähtaja liikmemaksu tasumiseks.

MTÜ EMITA LIIKMEMAKSU TASUMISE KORD

1. Liikmemaksu tasumise tähtajaks on iga aasta esimene oktoober. Liige maksab aastamaksu käesoleva kalendriaasta eest.

2. Liikmemaks tasutakse ühingu arveldusarvele EE207700771001862204 LHV pangas.

3. Juhatus saadab tasumise tähtaja lähenedes (üks kuu, kaks nädalat ja nädal enne tähtaega) liikmetele meeldetuletavaid kirju, mis sisaldavad infot liikmemaksu suuruse ja tasumise tähtaja kohta. Samuti juhendatakse liikmeid selle kohta, mida tuleks teha, kui neil erakorraliselt ei ole võimalik liikmemaksu õigeks ajaks tasuda, ning informeeritakse neid mittetasumise tagajärgedest.

4. Juhul, kui liikmel on erakorralisi raskusi liikmemaksu tasumisel, peab ta juhatusele hiljemalt maksmistähtajaks tegema kirjaliku avalduse, milles ta a) selgitab mittemaksmise põhjuseid ning b) teeb ettepanekud tasumise osas.

4.1 Juhatus vaatab esitatud avalduse läbi kahe nädala jooksul laekumisest alates ning määrab esindaja, kes teeb avalduse teinud liikmega kirjalikult taasesitatavas vormis kokkuleppe liikmemaksu tasumise osas.

© 2024 EMITA - Proudly powered by theme Octo