Vanad vs uus EMITA Kooli õppekava ja koolitused

Varem EMITA koolitusi läbinud on küsinud, mis vahe on vanadel ja uutel õppekavadel, ning mida see neile tähendab. 

2016 aastal EMITA juhatuse poolt kinnitatud õppekava järgi oli EMITA Koolis võimalik läbi viia järgmiseid koolitusi: motiveeriv Intervjueerimine: sissejuhatus (7  tundi),  motiveeriv Intervjueerimine: algtase (26 tundi / 1 EAP), motiveeriv Intervjueerimine: kesktase (39 tundi / 1,5 EAP), motiveeriv Intervjueerimine: kõrgtase (39 tundi / 1,5 EAP). Enamus koolitusi, mis läbi viidi, olid tellimuskoolitused. Nii avatud kui tellimuskoolitused olid valdavalt algtaseme koolitused, neile järgnesid kesktaseme koolitused ja kõrgtasme koolitusi oli vaid mõni üksik. Kahe taseme koolituste vaheline ajaline vahe võis erinevate koolitatavate puhul erineda suurel määral ning tihti tähendas see seda, et  nt kesktaseme koolitustel kulus märkimisväärne osa koolitusest eelmise astme värskendamisele. Ka uuringutest teame, et lühikestest koolitustest ei piisa, et MI oskusi püsivaks treenida (Miller & Mount 2001), mida kogesime aastate jooksul ka ise eraldi lühikesi koolitusi tehes. Mis tingis soovi ja vajaduse pikema ja põhjalikuma koolituse järele.

Uue ja vana õppekava vahel selge vahe tegemine tundus oluline ka selles valguses, et MI on vahepeal edasi arenenud ja tänaseks hetkeks on MI loojate William R. Miller ja Stephen Rollnick  poolt antud välja juba põhiraamatu neljas väljaanne –  Motivational Interviewing: helping people change and grow (4. trükk, 2023). mis kõik kokku on toonud kaasa muutusi nii MI käsitlustes kui praktikas:  Juba selle valgel tuli õppekavu sisuliselt ümber vaadata.

Uus koolitus seisneb sama grupiga alus-, põhi-, ja praktikamooduli läbimises, korraga kokku 10 EAP mahus. See sisaldab endas ka kahe töönäidise kodeerimist ja nelja grupisupervisiooni. 

Uus õppekava pole pelgalt seniste lühemate õppekavade liitmisel moodustunud summa, vaid on uus kvalitatiivne tervik, kus varasemate MI koolitustega on võrreldav vana õppekava algtase ja uue õppekava alusmoodul, mida saab arvestada. St me ei eelda alusmooduli füüsilist läbimist rakendaja õppesse tulijatelt, kuid me võimaldame seda. Enne rakendaja põhimooduliga alustamist tuleb sooritada test alusmooduli baasteadmiste omandamise tõendamiseks. See võimaldab MI rakendaja koolitusele astuda ka tasuta veebikoolituse või mujal maailmas omandatud algteadmiste põhjal. Uued põhi- ja praktikamoodul ei ole varasemast ülekantavad suurema põhjalikkuse ja komplekssema käsitluse tõttu. Samuti on varasemast suurem kogemuslikkus ja individualiseeritus.

Kokkuvõtteks:

  • õpime järjest, et mitte omandatud oskustel vahepeal kaotsi minna lasta;
  • mõõdame objektiivselt;
  • tagasisidestame individuaalselt;
  • harjutame MI-d selle kõige uuemates vormides.

© 2024 EMITA - Proudly powered by theme Octo