EMITA KOOLi koolitused toimuvad tellija või renditud ruumides. Koolituse sisu ja vorm pannakse paika koostöös kliendiga ning vajadusel kombineeritakse erinevatest õppekava osadest ja moodulitest kokku. Samuti saab vastavalt tellija soovile kohandada koolitus valdkonna või lahendust vajava raskuse spetsiifiliseks. Meie koolitused on alati väga praktilised, kus koolitatavad saavad nö „omal nahal“ tunda, kuidas MI toimib.

Vahel on tellijal väga konkreetne vajadus ning meie koolituste hulgast endale sobivat ei leia. Kui vajadus jääb MI valdkonda, siis kindlasti leiame lahenduse. Nii oleme käinud tegemas tutvustavaid ettekandeid, loenguid, seminare, spetsiifilsi töötubasid ja parktilisi harjutustunde; vahel on selleks vaid 20 minutit või 1 tund.

Teeme võimalusel koostööd ka teiste oma ala spetsialistidega (kaasates neid meie koolituste ettevalmistustesse või koolitustesse), et koolitused veelgi enam vastaksid meie klientide vajadustele ja ootustele.

Anna meile oma soovist teada ning koostöös leiame teile parima lahenduse.

MOTIVEERIV INTERVJUEERIMINE: SISSEJUHATUS

Koolitus kestab 7 akadeemilist tundi ning selle tulemusel saab kursusel osalenu ülevaate motiveerivast intervjueerimisest (MI) ja MI rakendamise võimalustest enda töövaldkonnas.

Kursuse käigus tutvustatakse MI teoreetilisest tausta ning rakendusvaldkondi. Peale kursuse läbimist mõistab koolitatu MI vaimsust ja protsesse, tunneb kliendikeskseid nõustamistehnikaid ja saab aru motivatsiooni, ambivalentsuse ning ebkõla olemusest ning nõustaja rollist nende kujunemisel. Lisaks saab teada, kuidas ennast soovi korral MI-s arendada.

MOTIVEERIV INTERVJUEERIMINE: ALGTASE

Koolitus koosneb kolmest seitsmetunnisest auditoorse töö moodulist ning viietunnisest iseseisvast kodutööst. Õppekava kogumaht on 26 tundi.

Kolme praktilise koolituspäeva jooksul saavad kursuse läbinud alusteadmised motiveerivast intervjueerimisest, tunnevad ära olukorrad, kus meetodit rakendada ja omavad valmisolekut esmaseid oskusi praktilises töös klientidega rakendada. Koolituse läbinu mõistab MI vaimsust ning protsesse ning oskab enda tööd neist lähtuvalt analüüsida; tunneb kliendikeskseid nõustamistehnikaid ja oskab neid kasutada tavapärases töösituatsioonis; oskab jagada infot MI-le kohasel viisil ning vältida MI-le mittekohaseid suhtlemisvõtteid. Saab aru motivatsiooni, ambivalentsuse ning ebakõla olemusest ning nõustaja rollist nende kujunemisel; teab, mis on muutustejutt ja samaksjäämisjutt. Samuti saab selgeks, kuidas ennast MI-s edasi arendada.

Iseseisva tööna tuleb koolitataval viia läbi ning lindistada üks reaalne nõustamissituatsioon ning seda etteantud struktuuri põhjal analüüsida.

MOTIVEERIV INTERVJUEERIMINE: KESKTASE

Koolitus koosneb kahest auditoorse töö päevast, kokku 14 akadeemilist tundi ning 25 iseseisva töö tunnist (kokku 39 ak. tundi) ning selle tulemusel oskab kursuse läbinu motiveerivat intervjueerimist tüüpolukordades oma töökeskkonnas rakendada.

Kursuse käigus õpitakse nõustamisel esile kutsuma sihtkäitumist ning hoidma fookust; tundma kliendivestlustes ära, mis on muutustejutt ning samaksjäämisjutt. Peale kursuse läibimist oskab koolitatu oma töös lähtuda MI vaimsusest, tunneb kliendikeskseid nõustamistehnikaid ja teab, kuidas neid strateegiliselt kasutada muutustejutu esilekutsumiseks. Samuti oskab koostöös kliendiga luua muutusteplaani ning suurendada kliendi pühendumust. Luubi alla võetakse iseenda kui nõustaja areng MI rakendajana ning analüüsitakse, kuidas ennast MI-s edasi arendada.

Kursusel osalemine eeldab iseseisva tööna kahe kliendivestluse lindistamist ja analüüsi, millest ühele ta saab treeneri(te)lt struktureeritud tagasiside, mis tugineb MI-kesksele usaldusväärsele teaduspõhisele meetodile MITI.

MOTIVEERIV INTERVJUEERIMINE: KÕRGTASE

Koolitus koosneb kahest auditoorse töö päevast, kokku 14 akadeemilist tundi ning 25 iseseisva töö tunnist (kokku 39 ak. tundi) ning selle tulemusel oskab kursuse läbinu rakendada MI-d oma igapäevases töös, ka rasketes nõustamissuhetes ning ebatüüpilistes olukordades.

Kursusel keskendutakse professionaalsele ja eetilisele praktikale, õpitakse motiveeriva intervjueerimise oskusi rakendama erinevates töökeskkondades ning erinevate sihtrühmadega. Peale kursuse läbimist suudab koolitatu MI oskusi enda töökontekstis edukalt kasutada; töötab püsivalt kooskõlas MI alusfilosoofiaga; oskab klienditöös sujuvalt vaheldada motiveerivat intervjueerimist teiste nõustamispraktikatega; struktureerib nõustamist MI rakendamiseks sobival viisil; tunneb erinevaid MI-s kasutatavaid nõustamisoskusi ja strateegiaid ning suudab neid vastavalt olukorrale valida ning rakendada ning mõistab enda tugevusi ja arenguvajadusi MI praktiseerijana.

Kursusel osalemine eeldab iseseisva tööna kahe kliendivestluse lindistamist ja analüüsi, millest ühele ta saab treeneri(te)lt struktureeritud tagasiside, mis tugineb MI-kesksele usaldusväärsele teaduspõhisele meetodile MITI.

MOTIVEERIV INTERVJUEERIMINE: TREENERIKOOLITUS

Koolitus koosneb kolmest auditoorse töö päevast, kokku 21 akadeemilist tundi ning 18 iseseisva töö tunnist (kokku 39 ak. tundi) ning selle tulemusel oskab kursuse läbinu koolitada motiveerivat intervjueerimist vähemalt algtasemel ning on valmis end treenerina edasi arendama.

Kursusel fookuses olevad teemad on MI treeningmeetodid, grupiprotsessid, inimeste erinevad õppimise stiilid, MI mudeldamine treeningul, treenitavate vajaduse ja konteksti hindamine. treeningu koostamine ja kohandamine ning treeningu hindamine ja reflekteerimine. Peale kursuse läbimist tunneb koolitatu mitmeid MI treenimiseks sobivaid meetodeid ning oskab neid kontekstile vastavalt valida; suudab treeningut läbi viia kooskõlaliselt MI alusfilosoofiaga; omab valmisolekut MI treeningute läbiviimisel mudeldada; teab kaasaegse täiskasvanukoolituse põhialuseid ning suudab neid MI koolitustes rakendada; mõistab enda tugevusi ja arenguvajadusi treenerina.

Treeningul osalemine eeldab iseseisva tööna ühe kliendivestluse lindistamist, millele ta saab treeneri või kodeerija-sperviisori tagasiside, mis tugineb MI-kesksele, usaldusväärsele, teaduspõhisele meetodile MITI. Treeningu ajal iseseisvalt grupis vähemalt ühe koolitusmooduli ettevalmistamine, läbiviimine ning analüüs. Väljaspool treeninggruppi iseseisva treeningu või selle osa läbiviimine, kas terviklik või osaline jäädvustamine (video ja/või audio ja/või sisulised ülestähendused), analüüs ning reflekteerimine.

MOTIVEERIV INTERVJUEERIMINE: MI GRUPPIDES LÄBIVIIJAKOOLITUS

Koolitus koosneb kolmest auditoorse töö päevast, kokku 21 akadeemilist tundi ning 18 iseseisva töö tunnist (kokku 39 ak. tundi) ning selle tulemusel saavad kursuse läbinud alusteadmised sellest, kuidas rakendada MI võtteid grupikontekstis ning oskavad arvestada erinevate mõjutegurite ja protsessidega oma gruppide planeerimisel ja läbiviimisel.

Kursuse käigus saadakse ülevaade MI rakendamisest grupis kujunemisloost. Õpitakse MI gruppide kavandamist ja läbiviimist, grupiprotsesse ja grupijuhi ülesandeid; 4 faasi rakendamist grupitöös (kaasamine, keskendumine, esilekutsumine, planeerimine). Peale kursuse läbimist teab koolitatu grupis kasutatava MI teoreetilist tausta ning kujunemislugu; mõistab, millistes olukordades saab MI-d grupis rakendada; oskab kavandada MI gruppe; oskab kasutada MI vaimsust ja tuumoskusi grupis; oskab kasutada MI nelja protsessi grupitöö läbiviimisel; teab, milliseid harjutusi ja mis eesmärgil saab MI gruppides rakendada ning teab, kuidas ennast MI gruppides edasi arendada.

Kursusel osalemine eeldab iseseisva tööna ühe kliendivestluse lindistamist, millele ta saab treeneri või kodeerija-superviisori tagasiside, mis tugineb MI-kesksele usaldusväärsele teaduspõhisele meetodile MITI. Kursusel osaleja esitab MI grupi läbiviimise kavandi, millele ta saab treeneri(te) tagasiside.

MOTIVEERIV INTERVJUEERIMINE: KODEERIJAKOOLITUS

Koolitus koosneb kolmest auditoorse töö päevast, kokku 21 akadeemilist tundi ning 18 iseseisva töö tunnist (kokku 39 ak. tundi) ning selle tulemusel omavad koolitatud valmisolekut ja esimesi oskusi, et kodeerida manuaalist lähtuvalt MI-s ennast arendada soovivate praktikute läbi viidud ja salvestatud nõustamisseansse.

Kursusel läbitavad teemas: kodeerimise (MITI) manuaal, selle ülesehitus ja põhimõtted; MITI koodid: käitumiste loend ja üldskooride hinnangud; MITI-st lähtuv struktureeritud tagasiside, selle koostamine, oma hinnangute põhjendamine. Peale kursuse läbimist orienteerub koolitatu MITI manuaalis; tunneb enamusel (60% ja rohkem) juhtudest korrektselt ära intervjuus esinevad nõustajapoolsed käitumuslikud sekkumised; mõistab MITI manuaalis esitatud üldhinnanguid ning suudab kodeerimisel neist lähtuda; koostab MITI manuaalist lähtuva, MI põhimõtteid mudeldava ning MI praktiku enesearengut toetava tagasiside.

Treeningul osalemine eeldab vähemalt 5 ettekodeeritud näidisintervjuu iseseisevat kodeerimist ning oma tulemuse etaloniga võrdlemist ja analüüsi.

MOTIVEERIV INTERVJUEERIMINE: SUPERVIISORIKOOLITUS

Koolitus koosneb kolmest auditoorse töö päevast, kokku 21 akadeemilist tundi ning 18 iseseisva töö tunnist (kokku 39 ak. tundi) ning selle tulemusel omab kursuse läbinu valmisolekut ja esimesi oskusi superviseerimaks (individuaal- ja grupitöö vormis) praktikuid, kes end MI-s edasi arendada soovivad.

Kursuse käigus õpitakse superviseerimise põhitõdesid, MI supervisioonis kasutatavaid meetodied, supervisiooni korraldaminst, supervisiooni struktuuri ning MI mudeldamist selle raames. Peale kursuse läbimist tunneb koolitatu MI supervisiooni korraldamise põhimõtteid; suudab supervisioone selgelt struktureerida; lähtub oma tegevuses supreviisorina MI alusfilosoofiast; mudeldab superviseerides MI oskusi ning teab, kuidas toetada MI praktiku enesearengut.

Kursusel osalemine eeldab iseseisva tööna supervisioonide läbiviimist, dokumenteerimist (salvestamist, märkmete tegemist) ning analüüsi.

 
kõrred ruut

MITI KODEERINGUD

Kui hästi või halvasti kasutab nõustaja motiveerivat intervjueerimist? MITI on nõustaja käitumise kodeerimise süsteem, mis annab sellele küsimusele vastuse. MITI annab ka tagasisidet, mida saab kasutada nõustamisoskuste parandamiseks motiveerivas intervjueerimises. MITI on mõeldud kasutamiseks kui:

  1. Motiveeriva intervjueerimise tehnikate hindamissüsteemina kliinilistes uuringutes
  2. Vahendina, mis annab struktureeritud, formaalset tagasisidet nõustamisoskuste parandamiseks teadustöö väliselt
  3. Treeningutele ja tööle kandideerimisel üheks valiku kriteeriumiks.

MITI-l on kaks osa: üldhinnangud ja käitumiste loend. Üldskoore hinnatakse viiepalliskaalal ning need skoorid väljendavad hindaja üldist muljet või üleüldist hinnangut erinevate dimensioonide kohta, mis tulenevad MI üldisest isikukesksust rõhutavast alusteooriast. Käitumisteloendis saab iga nõustaja sekkumine koodi, mille kokkulugemisel on näha kui palju kasutab nõustaja MI-le omaseid nõsutamisoskuseid ning millised on MI-le mittekohased sekkumised.

Kodeerija koostab MITI manuaalist lähtuva, MI põhimõtteid mudeldava ning MI praktiku enesearengut toetava põhjaliku struktureeritud tagasiside. Tagasiside loogiline jätk on supervisioon, kus lisaks tagasiside reflektsioonile on praktikul võimalus erinevaid MI oskusi koos superviisoriga ka harjutada ning arengut toetavaid eesmärke seada.

© 2023 EMITA - Proudly powered by theme Octo